Szkoła Podstawowa w Komornikach, Powered by Joomla!
Regulamin ucznia PDF Drukuj Email

Zgodnie ze  statutem szkoły uczeń ma prawa i obowiązki

§ 38.

1. Uczeń ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. za zgodą rodziców uczeń może uczyć się w klasie integracyjnej,
 3. zapoznania się z programem  nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
 5. korzystania z form pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi  przepisami,
 6. życzliwego, podmiotowego  traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w  szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób,
 8. rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów,
 9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 10. pomocy w przypadku trudności w nauce, powtórnego sprawdzenia wiadomości i oceny,
 11. korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,
 12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
 13. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

§ 39.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza :

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 2. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 3. być świadomym odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 4. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 5. naprawiać wyrządzone szkody.

 

W szkole przestrzegamy regulaminów!