Szkoła Podstawowa w Komornikach, Powered by Joomla!
Wymagania edukacyjne
Wymagania edukacyjne- klasa I PDF Drukuj Email

I. Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej
1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania
się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie
umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Uczeń kończący klasę I:
1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę
języka:
a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce
zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób,
dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,
c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;
2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:
a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne
i napisy,
b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma
 (przestrzega zasad kaligrafii),
d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy),
w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,
f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;
3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:
a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,
c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.


Więcej…
 
Wymagania szczegółowe na koniec klasy III PDF Drukuj Email
Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:

1) korzysta z informacji:a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
b czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,
c. wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników
i encyklopedii przeznaczonych
dla dzieci na I etapie edukacyjnym,
d. zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury:a. przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
z dziełami literackimi,
b. w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
c. czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
d. ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci,
czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki,
wypowiada się na ich temat,
e. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
3) tworzy wypowiedzi:
a. w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
b. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
c. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa
i struktur składniowych,
d. dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację
w zdaniu oznajmującym,

pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

e. dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby;oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
f. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną,
ortograficzną oraz interpunkcyjną,
g. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

Więcej…
 
Wymagania edukacyjne do klasy drugiej PDF Drukuj Email

Wymagania edukacyjne- osiągnięcia uczniów kl. II

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

Uczeń:

 • Uważnie słucha tekstu czytanego przez innych.
 • Potrafi wypowiedzieć się na jego temat.
 • Potrafi opowiedzieć omawiany tekst.
 • Potrafi nadać tytuły wydarzeniom z tekstu literackiego.
 • Czyta całościowo wyrazy, płynnie czyta teksty złożone z krótkich zdań.
 • Czyta ze zrozumieniem.
 • Umie czytać z podziałem na role.
 • Bezbłędnie przepisuje tekst.
 • Układa wyrazy i zdania z rozsypanek sylabowych i wyrazowych.
 • Pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy z określona trudnością ortograficzną oraz krótkie teksty omówione wcześniej na zajęciach.
 • Układa i zapisuje zdania na dany temat.
 • Redaguje krótkie opowiadanie na podstawie wydarzeń lub  obrazów.
 • Tworzy swobodne teksty.
 • Pisze życznia, listy i zaproszenia.
 • Zwraca uwagę na poprawność ortograficzną.
 • Rozpoznaje poprawnie poznane części mowy- rzeczowniki i czasowniki.
 • Określa liczbę rzeczownika i czasownika.
 • Zna kolejność liter w alfabecie, umie go praktycznie zastosować wyszukując wyrazy w słowniku ortograficznym.
 • Rozpoznaje i nazywa zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.
 • Gromadzi wyrazy na określony temat.
 • Zna i rozumie przysłowia związane z porami roku (np. kwiecień – plecień…) i z zachowaniem ludzi (np. prawdziwych przyjaciół…)
Więcej…